Prodávající:

Mongolian international trade s.r.o.

IČO:10974580

E-mail: info@mongolia.cz
Telefon: +420 603 587 322

I.

Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
Cena je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu a zahrnuje náklady na balení a veškeré daně.
Cena za dopravu zboží bude účtována navíc a kupujícímu bude prodávajícím sdělena před uzavřením kupní smlouvy.
Součástí dodání zboží může být na základě dohody navíc též závazek prodávajícího provést montáž zboží. Cena montáže není součástí cen zboží uvedených na webových stránkách prodávajícího a bude tedy předmětem samostatného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

II.
Uzavření smlouvy

Zboží vystavené na webových stránkách prodávajícího může zájemce objednat zejm. prostřednictvím telefonického hovoru, elektronické pošty (email), nebo označením příslušného zboží na webových stránkách prodávajícího a odesláním objednávky označeného zboží přes tyto webové stránky. Je-li zboží zájemcem objednáno přes webové stránky, prodávající zájemci do tří dnů potvrdí, že objednávku zboží takto obdržel. Za tím účelem zájemce při objednávce provedené přes webové stránky sdělí prodávajícímu emailovou adresu či telefonní číslo. Zájemce se následně po dohodě s prodávajícím dostaví do provozovny prodávajícího na adrese: Jílové u Prahy, Česká republika, kde mu bude umožněno si zboží prohlédnout. Bude-li mít zájemce o zboží zájem, bude zde mezi prodávajícím a zájemcem uzavřena kupní smlouva.
Kupní smlouva může být vedle toho uzavřena též na dálku, tj. bez současné fyzické přítomnosti obou účastníků smlouvy (např. jen po telefonu či emailem).

III.
Platba kupní ceny za zboží, dopravu a montáž

Zboží bude kupujícímu dodáno buď při osobním odběru v místě sídla prodávajícího, anebo na adresu, kterou kupující uvede, do 14 pracovních dnů od uzavření smlouvy.
Náklady na dopravu budou prodávajícím účtovány nad rámec kupní ceny zboží uvedené na webových stránkách, a jejich výši sdělí prodávající kupující před uzavřením kupní smlouvy. Výše nákladů na dopravu bude stanovena s ohledem na povahu zboží a vzdálenost místa určení. Náklady na dodání zboží uhradí kupující spolu s cenou za zboží.
Platba ceny zboží (včetně případných nákladů na dopravu a ceny montáže) proběhne v hotovosti při převzetí zboží od dopravce či při převzetí zboží v sídle prodávajícího, eventuelně převodem na bankovní účet. Konkrétní způsob platby bude určen dohodou.

IV.
Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Byla-li smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. neměl-li kupující možnost si zboží před uzavřením smlouvy osobně prohlédnout, a je-li kupujícím současně spotřebitel (tj. člověk uzavírající smlouvu bez souvislosti s podnikáním), má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li na základě smlouvy dodáno zboží v několika částech, přičemž odstoupení musí kupující zaslat písemně poštou na adresu: Záhřebská 562/41, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha nebo na výše uvedenou emailovou adresu. Kupující musí odeslat odstoupení prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží prodávajícímu odeslat zpět do 14 dnů od odstoupení, kupující přitom ponese náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Naopak prodávající je v takovém případě povinen kupujícímu vrátit nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy veškeré peněžní prostředky, které od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal (v hotovosti, převodem na účet). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
Prodávající však kupujícímu po odstoupení od smlouvy nevrátí přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující prodávajícímu zboží vrátí, respektive než prokáže že zboží prodávajícímu odeslal.
Povinnost k vrácení peněžních prostředků prodávajícím při odstoupení od smlouvy se netýká peněžních prostředků zaplacených kupujícím na cenu za montáž zboží, jestliže montáž zboží byla mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta a byla před doručením odstoupení od smlouvy prodávajícímu uskutečněna. Nebyla-li montáž před doručením odstoupení prodávajícímu celá dokončena, ponechá si prodávající pouze poměrnou část ceny montáže.
Zboží musí kupující prodávajícímu vrátit nepoškozené a neznečištěné. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a jiných kupujícím uhrazených peněžních prostředků.

V.
Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Neuzavírá-li kupující kupní smlouvu v souvislosti se svým podnikáním pak platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (záruka). Záruční doba běží od odevzdání/doručení věci kupujícímu. Ujednání o záruce se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
V případě výskytu vady může kupující požadovat:

  • výměnu za nové zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené přičemž, pokud se vada týká pouze části věci, může kupující požadovat jen výměnu této části; kupující nicméně může požadovat výměnu zboží za nové vždy pro opakovaný (alespoň 3 krát) výskyt vady po opravě,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy a požadovat po prodávajícím vrácení všech peněžních prostředků za vadné zboží (včetně nákladů na dopravu a montáž):

  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VI.
Uplatnění práv z vady u prodávajícího (reklamace)

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v místě podnikání, tj. na adrese: Jílové u Prahy, nebo na emailové adrese: info@mongolia.cz. Kupující předmětnou vadu v rámci reklamace stručně popíše (tj. jak se navenek projevuje).
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

VII.
Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.
Právní řád

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Datum vyhotovení obchodních podmínek: 17. 5. 2020

Everyone can choose a yurt with us

You can find yurts all over the world. But that doesn't mean you should underestimate the selection. Are you more attracted to a traditional yurt or its modern variant? Will you need to adapt the material and construction to the climatic conditions of your chosen location? With our creative solutions, we can really satisfy everyone. Therefore, do not hesitate to contact us and together we will choose the most suitable yurt for you!

How will you use the yurt?

There are no limits to imagination! Not only does the yurt represent comfortable ecological living, which is an alternative to conventional buildings, but it also offers an original space for various business activities. You will definitely not come across a stylish cafe or tea room in the unique spaces of a yurt. Offering customers an interesting environment in a Mongolian yurt will certainly give you a significant competitive advantage.

Creative solution

You can find yurts all over the world. Nowadays, it is not only traditional yurts, but also their modern variants. They are adapted to different climatic conditions in terms of design and material selection. We can really satisfy everyone.